Jak dokonać wypłaty bądź transferu środków?

WYPŁATA
W przypadku wypłaty środków pieniężnych na inny rachunek bankowy niż podany w Umowie, konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu Klienta na Zleceniu odkupu tytułów uczestnictwa. Środki zostaną przekazane na wskazany numer rachunku bankowego do 14 dni roboczych. Dla usprawnienia procesu Zlecenie można przesłać w pierwszej kolejności w formie skanu na adres e-mail fundusze@conseq.pl. Do wypłaty środków finansowych niezbędne jednak będzie doręczenie oryginału Zlecenia. Po wypłacie środków umowa automatycznie nie wygasa i można ją wykorzystać do ponownych inwestycji w przyszłości. Aby zrezygnować z umowy należy zaznaczyć odpowiednie pole w części B Zlecenia emisji i odkupu tytułów uczestnictwa.

TRANSFER
Transfer środków jest możliwy tylko w formie odkupu i przeniesienia środków pieniężnych na inną umowę.