Conseq

Universe Invest ze stałą alokacją środków

W Republice Czeskiej jest zarejestrowanych ponad 1000 funduszy udziałowych wielu spółek inwestycyjnych. Zorientowanie się w tej nieprzebranej ofercie i zestawienie z kilku funduszy należycie szerokiego portfela wcale nie jest łatwe. To sprawia również, że potem trudno jest śledzić swój portfel, zorientować się w różnych wypisach różnych funduszy inwestycyjnych, posyłać do różnych banków pieniądze na dalsze zakupy funduszy w ramach następnych inwestycji, itp. Oprócz tego od czasu do czasu wskazane jest uporządkowanie swojego portfela, wyrównanie wagi poszczególnych typów funduszy (akcyjne, obligacyjne), ewentualnie dostosowanie struktury portfela do aktualnej sytuacji rynkowej.

Spółka Conseq Investment Management oferuje rozwiązanie w postaci produktu Universe Invest ze stałą alokacją środków

 

Opis produktu

Otwarte fundusze udziałowe Universe Invest ze stałą alokacją środków nawiązują do portfeli funduszowych, którymi zarządzaliśmy już od początku 2004 roku. Celem dzisiejszych funduszy, tak samo jak wcześniej zarządzanych portfeli, jest zaoferowanie klientom prostego rozwiązania z typizowanymi strategiami inwestycyjnymi, które są złożone z funduszy kilku różnych zarządców funduszy inwestycyjnych.

  • Portfel konserwatywny jest przeznaczony na inwestycje z horyzontem inwestycyjnym ok. 2 lata, lub ogólnie dla inwestorów, którzy od swojej inwestycji oczekują zwłaszcza niskiego ryzyka i zysku przekraczającego oprocentowanie lokat terminowych. Portfel inwestuje środki do funduszu Conseq Polski Obligacji.
  • Portfel zrównoważony oferuje wyważony stosunek inwestycji konserwatywnych i dynamicznych. Połowę portfela tworzą w ten sposób bardziej konserwatywne inwestycje do funduszu Conseq Polski Obligacji i drugi, bardziej dynamiczny składnik inwestycji do funduszu Active Invest Progressive. Zalecany horyzont czasowy tego typu inwestycji jest co najmniej 3,5 roku.
  • Portfel dynamiczny alokuje wszystkie powierzone środki do funduszu akcyjnego funduszy Active Invest Progressive. Jego celem jest osiągnięcie w horyzoncie długoterminowym (min. 5 lat) maksymalnego zysku, jednocześnie przez jak najszersze zróżnicowanie redukowanie wpływu ewentualnych wyraźnych wahań poszczególnych akcji, terytoriów, sektorów, itp.

Zarządzając portfelem menedżer inwestycyjny włącza do portfela fundusze udziałowe spółek inwestycyjnych Conseq Invest i Conseq investiční společnost oraz Aberdeen, Allianz, ALICO Funds Central Europe, Black Rock, BNP Paribas Investment Partners, Credit Suisse, C-Quadrat, Generali Investments, HSBC, ING (L) INVEST, Franklin Templeton, Societe Generale i Pimco. Te spółki razem oferują ponad 300 zarejestrowanych w Republice Czeskiej funduszy udziałowych, co menedżerowi inwestycyjnemu daje do dyspozycji bardzo szeroką skale możliwości inwestycyjnych, spośród których według własnego uznania wybiera te najkorzystniejsze dla klienta. Za tę pracę otrzymuje wynagrodzenie w postaci opłata menedżerskiej.

Minimalna wysokość pierwszej jednorazowej inwestycji jest ustalona na 1.500 zł, jakakolwiek następna jednorazowa inwestycja może być od kwoty 100 zł. W produkcie Universe Invest ze stałą alokacją środków można regularnie inwestować już od 100 zł miesięcznie.

 

Główne zalety

Do głównych zalet produktu Universe Invest ze stałą alokacją środków należy:

  • duża różnorodność, to znaczy rozłożenie ryzyka nie tylko z regionalnego punktu widzenia, ale również z punktu widzenia stylu inwestycyjnego, podstawowej waluty, itp.;
  • jasno zdefiniowane limity inwestycyjne dla każdej ze strategii;
  • możliwość aktywnego zarządzania, czyli możliwość elastycznego reagowania na zmiany na rynkach finansowych
  • optymalizacja podatkowa - chociaż struktura wewnątrz poszczególnych funduszy może być różna, inwestor nadal ma tylko jeden i ten sam fundusz.
  • możliwość regularnych inwestycji od 100 zł miesięcznie
  • bardzo proste zarządzanie