Harmonogram dnia operacyjnego

Harmonogram przyjmowania i przetwarzania zleceń w trakcie dnia operacyjnego (dalej „Harmonogram dnia operacyjnego”)

Harmonogram dnia operacyjnego spółki Conseq Investment Management, a.s. z siedzibą w Pradze 1, Rybná 682/14, 110 05, Czeska Republika, IČ (Regon) 24837202, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, pozycja 17126 (dalej „Conseq”) ustala harmonogram przyjmowania i przetwarzania zleceń w trakcie dnia operacyjnego, który Conseq, jako spółka prowadząca odrębną ewidencję instrumentów inwestycyjnych lub ewidencję nawiązującą do odrębnej ewidencji instrumentów inwestycyjnych, musi publikować w sposób umożliwiający zdalny dostęp na czas trwania ewidencji i na warunkach przewidzianych przez ustawę nr 256/2004 o inwestowaniu na rynku kapitałowym, z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa”), lub odpowiednio w rozporządzeniu nr 58/2006 o sposobie prowadzenia odrębnej ewidencji instrumentów inwestycyjnych oraz ewidencji nawiązującej do odrębnej ewidencji instrumentów inwestycyjnych, z późniejszymi zmianami (dalej „Rozporządzenie”).

Conseq zapewnia w ramach usług inwestycyjnych świadczonych swoim klientom prowadzenie ewidencji zgodnie z § 12 c ust. 1 pkt. b) do e) oraz § 94 i nast. Ustawy, lub odpowiednio § 12, § 15, § 18 oraz § 21 Rozporządzenia. Szczegółowe warunki prowadzenia ewidencji instrumentów inwestycyjnych (w tym warunki zakładania i utrzymywania konta aktywów itp.) są przedmiotem odpowiedniej dokumentacji umownej zawartej pomiędzy Conseq i indywidualnymi klientami.

Dzień operacyjny oznacza każdy dzień roboczy, w ramach którego w Republice Czeskiej banki są otwarte dla klientów w celu świadczenia usług bankowych, dewizowych czy inwestycyjnych. Dzień operacyjny kończy się sporządzeniem raportu z dnia operacyjnego, do którego należy wprowadzić wszystkie dane na podstawie prawidłowo wystawionych zleceń, należycie dostarczonych do Conseq danego dnia.

Przyjmowanie zleceń

Jeżeli w umowach z indywidualnymi klientami dotyczących świadczenia usług inwestycyjnych nie określono inaczej, zlecenia, które są podstawą stosownego wpisu do ewidencji instrumentów inwestycyjnych, są przyjmowane przez Conseq od godz. 9.00 do 15.00 dnia operacyjnego. Zleceniami, które są podstawą stosownego wpisu do ewidencji instrumentów inwestycyjnych, są:

  1. upoważnione zlecenia klientów Conseq;
  2. potwierdzenie zmian w odrębnej ewidencji prowadzonej przez Conseq na kontach klientów, z którą związana jest nawiązująca ewidencja prowadzona przez Conseq;
  3. potwierdzenie zmian w ewidencji prowadzonej na zagranicznych kontach aktywów Conseq, do których Conseq prowadzi odrębną ewidencję;
  4. rozporządzenia wewnętrzne powstałe w Conseq zgodnie z przepisami prawa (głównie rozporządzenia usunięcia błędów w ewidencji lub wewnętrzne rozporządzenia między poszczególnymi działami Conseq służące do realizacji i nawiązujące do wyżej wymienionych zewnętrznych rozporządzeń itd.).

Przetwarzanie zleceń

Wpis do ewidencji instrumentów inwestycyjnych następuje najpóźniej w chwili sporządzenia sprawozdania z danego dnia operacyjnego, gdy do Conseq zostanie dostarczone należycie wypełnione zlecenie, które jest podstawą dokonania stosownego wpisu do ewidencji instrumentów inwestycyjnych, o wartości z dnia wskazanego na niniejszym zleceniu. Sprawozdanie z dnia operacyjnego sporządza się na godz. 9.00 dnia roboczego następującego po dniu, w którym przypada początek najbliższego poprzedniego dnia operacyjnego.

Harmonogram ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.