Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN)

Subfundusz Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN) / CZ0008044724 został utworzony w dniu 1 stycznia 2020 r. poprzez przekształcenie pierwotnego funduszu Active Invest Progressive (PLN) / CZ0008474657. Wykres historycznych wycen subfunduszu i tabela wynikóe subfunduszu odzwierciedlają zatem również historyczne wyceny pierwotnego funduszu przed przekształceniem.
 

Informacje podstawowe

 • Cena za udział
 • (2024-05-21) 1,6519 PLN
 • Max. wycena roczna
 • (2024-05-20) 1,6526 PLN
 • Min. wycena roczna
 • (2023-05-31) 1,3962 PLN
 • Spółka inwestycyjna
 • Conseq Funds SICAV, a.s.
 • Data założenia
 • 2016-01-05
 • Kraj rejestracji
 • Czechy
 • Wielkość funduszu
 • 190 940 123,83 PLN
 • Najbliższy dzień handlowy
 • Częstotliwość dni handlowych
 • 1

Wyniki funduszu

 • Średnia roczna stopa zwrotu
 • Skumulowane wyniki
 • 1 tydzień
 • 0,93 %
 • 1 miesiąc
 • 5,31 %
 • 3 miesiące
 • 7,43 %
 • 6 miesięcy
 • 12,85 %
 • Od początku roku
 • 7,66 %
 • 1 rok
 • 16,04 %
 • 2 lata
 • 10,72 % p.a.
 • 22,59 %
 • 3 lata
 • 5,29 % p.a.
 • 16,74 %
 • 5 lat
 • 7,15 % p.a.
 • 41,26 %
 • 10 lat
 • Od założenia (2016-01-05)
 • 6,17 % p.a.
 • 65,19 %

Cel inwestycyjny

 • Klasa aktywów
 • Aktywa mieszane
 • Preferencje regionalne
 • Rynki rozwinięte i wschodzące
  Globalne
 • Preferencje tematyczne
 • Dynamiczne
  Fundusz funduszy
 • Polityka dywidendowa
 • Akumulacyjna
 • Waluta denominacji
 • PLN
 • Profil inwestycyjn

Informacje o opłatach i kosztach

 • Kategoria opłaty

  W tabeli opłat określone są kategorie opłat Dynamiczna, Średniego ryzyka, Konserwatywna i Krótkoterminowa. Dla instrumentów inwestycyjnych zaliczonych do Kompensacyjnej kategorii opłat nie stosuje się opłaty za nabycie, ale są obciążone wyższymi kosztami bieżącymi.

 • Dynamiczne
 • Opłaty bieżące

  Opłaty wnoszone z majątku funduszu w ciągu roku (Opłaty bieżące/Ongoing charges) – Wskaźnik obejmuje opłatę za zarządzanie i inne koszty operacyjne (dla depozytariusza, audytora, opłaty bankowe itp.). Wartość funduszu jest podawana po zaksięgowaniu opłat za zarządzanie.

 • 2,40 %
 • w tym opłata za zarządzanie
 • 1,50 %

Rynki docelowe

 • Horyzont inwestycyjny
 • min. 5 lat
 • Gotowość do poniesienia straty
 • Tak
 • Toleracja ryzyka (SRI)
 • Profil ryzyka 4
 • Kategoria klienta
 • Nieprofesjonalny
  Profesjonalny
  Kontrahent wykwalifikowany
 • Wiedza i doświadczenie
 • Podstawowy
  Poinformowany
  Zaawansowany
 • Negatywny rynek docelowy
 • Gwarancja bez strat
 • Preferencje inwestycyjne
 • Wzrost
 • Preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju (SFDR)

  Zrównoważona inwestycja zgodnie z rozporządzeniem SFDR oznacza inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do:
  - celów środowiskowych (Environmental - środowisko), takich jak inwestycje mierzone np. za pomocą kluczowych wskaźników efektywności wykorzystania zasobów w zakresie zużycia energii, energii odnawialnej, surowców, wody i gruntów, produkcji odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wskaźników dotyczących jej wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę cyrkulacyjną; lub
  - celów społecznych (Social - aspekty socjalne), w szczególności inwestycja, które przyczynia się do zwalczania nierówności lub inwestycje wspierające spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy, lub inwestycje w kapitał ludzki lub społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej lub społecznej, pod warunkiem że takie inwestycje nie szkodzą znacząco żadnemu z tych celów ani społeczeństwom, w które są inwestowane,
  - przestrzegania dobrych praktyk w zakresie administracji i zarządzania (Governance - zarządzanie), w szczególności w odniesieniu do właściwych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia odpowiednich pracowników oraz przestrzegania przepisów podatkowych.

  Informacje o trwałości inwestycji na poziomie ogólnym można uzyskać zgodnie ze stanowiskiem inwestycyjnym firmy inwestycyjnej (rozporządzenie SFDR), która w trakcie podejmowania decyzji inwestycyjnych albo:
  - nie uwzględnia zrównoważonego rozwoju (Neutralny; artykuł 6) lub
  - spiera zrównoważony rozwój, ale nie jest jej głównym celem (Dodatkowy; artykuł 8) lub
  - zrównoważony rozwój jest jej głównym celem (Główny cel; artykuł 9).

 • Neutralne (artykuł 6)
  Zrównoważone inwestycje: 0,00 %
 • Preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju (taksonomia UE)

  Taksonomia UE to rozporządzenie, które obecnie koncentruje się na aspektach środowiskowych(environment). Zwykle pogląd taksonomii UE w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju jest bardziej rygorystyczny niż w rozporządzeniu SFDR. Aby produkt inwestycyjny mógł zostać uznany za zrównoważony zgodnie z taksonomią UE, musi spełniać dwa podstawowe warunki:
  - Przyczynić się do realizacji co najmniej jednego z sześciu celów:
  - - Łagodzenie skutków zmian klimatycznych
  - - Przejście na gospodarkę cyrkulacyjną
  - - Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń
  - - Adaptacja do zmian klimatu
  - - Ochrona i odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej
  - - Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych i morskich
  - Nie wyrządzać znacznej szkody pod innymi względami, zapewniając jednocześnie przestrzeganie podstawowych praw człowieka i standardów pracy.

 • Zrównoważone środowiskowo inwestycje: 0,00 %
 • Uwzględnienie negatywnych skutków (PAI)

  Główne niekorzystne wpływy na czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI, Principal Adverse Indicators) dostarczają informacji o konkretnych obszarach,w których inwestycja jest zrównoważona. Czynniki zrównoważonego rozwoju to aspekty środowiskowe, społeczne i związane z zatrudnieniem, poszanowanie praw człowieka oraz walka z korupcją i łapówkarstwem.

 • Brak
Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.


To jest wiadomość o charakterze promocyjnym. Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.