Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora

Administratorami danych osobowych, którzy dostarczają informacje zawarte w niniejszym dokumencie są:

 • spółka Conseq Investment Management a.s., IREGON: 26442671, z siedzibą Rybná 682/14, 110 00 Praga 1, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, sygnatura akt 7153,
 • spółka Conseq Funds investiční společnost, a.s., REGON: 24837202, z siedzibą Rybná 682/14, 11005 Praga 1, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, sygnatura akt 17126,
 • spółka Conseq penzijní společnost, a.s., REGON: 27916430, z siedzibą Rybná 682/14, 110 00 Praga 1, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, sygnatura akt 12020 oraz
 • spółka QI investiční společnost, a.s., REGON: 27911497, z siedzibą Rybná 682/14, 110 00 Praga 1, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, sygnatura akt 11985

(indywidualnie dalej jako „spółka“ bądź „administrator“, łącznie dalej jako „Grupa Conseq“).

 • telefon: +48 22 208 99 49
 • fax: +420 225 988 202

Z inspektorem ochrony danych osobowych Grupy Conseq można się skontaktować w dowolnym momencie pisząc na adres siedziby Spółki bądź w formie elektronicznej na adres: dane_osobowe@conseq.pl.

W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w związku z zawarciem umów dotyczących emisji i odkupu tytułów uczestnictwa oraz umów dotyczących zarządzania portfelem instrumentów inwestycyjnych administratorami danych osobowych są spółki Conseq Investment Management a.s. oraz Conseq Funds investiční společnost, a.s. bądź QI investiční společnost, a.s. (w zależności od tego, która z niniejszych spółek inwestycyjnych jest administratorem funduszu, którego jednostki uczestnictwa lub akcje inwestycyjne są zawarte w portfelu zgodnie z umową).

W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w związku z zawarciem umów dotyczących dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego oraz umów dotyczących dodatkowych oszczędności emerytalnych i powiązanych umów o świadczenie gwarancji, administratorami danych osobowych są spółki Conseq Investment Management a.s. oraz Conseq penzijní společnost, a.s.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Spółki z Grupy Conseq przetwarzają dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja umowy, na podstawie której spółka świadczy usługi dla klienta
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (np. ustawa CZ nr 256/2004 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ustawa CZ nr 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech oraz ustawa CZ nr 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření  i ustawa CZ nr 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
 • cele marketingowe i handlowe (np. oferowanie produktów i usług, wysyłanie komunikatów handlowych, zaproszenia na wydarzenia kulturalne).

Grupa Conseq przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów, w zakresie, w jakim zostały one udostępnione w momencie zawarcia umowy lub w trakcie negocjacji w sprawie zawarcia umowy, ewentualnie przekazane przez klienta w późniejszym okresie obowiązywania stosunku umownego oraz w zakresie, w jakim są one rejestrowane na rachunku klienta prowadzonym przez spółkę dla klienta na podstawie umowy. Są to w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub inny adres kontaktowy, obywatelstwo, numer telefonu, adres e-mail, seria, numer i termin ważności dokumentu tożsamości, dane organu, który niniejszy dokument wydał, dane dotyczące wartości środków finansowych czy ilości tytułów uczestnictwa na rachunku klienta prowadzonym przez spółkę, zakres rocznej kwoty dochodu klienta, przedmiot działalności klienta (zatrudnienie, przedsiębiorca), wartość majątku klienta oraz zapisy telefonicznej i pisemnej komunikacji z klientem lub potencjalnym klientem i zapisy z kamer umieszczonych w siedzibie Grupy Conseq.

Grupa Conseq dalej przetwarza dane osobowe wskazanych przez klientów osób, które w przypadku śmierci klienta będą uprawnione do otrzymania świadczeń z tytułu umów klientów. Dane osobowe tych osób są przetwarzane w takim zakresie, w jakim są one udostępnione w umowie lub przekazane później grupie Conseq.

Jeżeli w imieniu klienta umowę ze spółką zawiera przedstawiciel klienta, Grupa Conseq przetwarza dane osobowe niniejszego przedstawiciela klienta, w zakresie, w jakim zostały one udostępnione przez przedstawiciela klienta.

Grupa Conseq przetwarza dane osobowe innych niż klienci osób w celach marketingowych, w zakresie, w jakim zostały jej one udostępnione przez niniejsze osoby oraz w zakresie, w jakim osoby te udzieliły Grupie Conseq zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Są to w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Grupa Conseq na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki cookie. Za pośrednictwem stron internetowych zbierane są również informacje o adresie IP, typie i ustawieniach przeglądarki, dacie i godzinie odwiedzania strony internetowej oraz aktywności użytkownika na stronie, w celu zwiększenia przystępności stron internetowych dla użytkownika. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających witrynę.

Grupa Conseq przetwarza kopię dokumentu tożsamości jedynie w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa (w szczególności ustawa CZ nr 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), bądź w przypadku, gdy właściciel dokumentu tożsamości wyrazi zgodę na pozyskanie oraz przetwarzanie kopii dokumentu tożsamości.

Grupa Conseq dalej przetwarza dynamiczny podpis biometryczny klienta w przypadku, gdy klient podpisał umowę dynamicznym podpisem biometrycznym.

Dane osobowe są przetwarzane ręcznie i automatycznie za pomocą techniki komputerowej.

Uzasadnione interesy administratora

Grupa Conseq przetwarza dane osobowe klientów również dla celów marketingu bezpośredniego, ze względu na swój uzasadniony interes promowania własnych produktów i usług.

Grupa Conseq przetwarza zapisy z kamer zlokalizowanych w głównych korytarzach komunikacyjnych w centrali Conseq w celu ochrony uzasadnionych interesów Grupy Conseq, a mianowicie interesu w zakresie ochrony aktywów i danych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Grupy Conseq, których zakres obowiązków obejmuje działania wymagające przetwarzania danych osobowych.

Grupa Conseq może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym takim, jak pośrednicy inwestycyjni, w zakresie danych osobowych klientów, których umowami dany pośrednik inwestycyjny zarządza lub spółkom, które na podstawie umowy wykonują dla spółki czynności wymagające przetwarzania danych osobowych (np. przesyłanie wyciągów z rachunków inwestycyjnych).

Grupa Conseq może również, w razie potrzeby, przekazywać dane osobowe organom nadzoru (np. Czeskiemu Bankowi Narodowemu), organom ścigania lub innym organom administracyjnym, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań ustanowionych przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych osobowyc

Grupa Conseq przetwarza dane osobowe przez cały okres trwania stosunku umownego z klientem oraz przez okres, przez który jest zobowiązana przechowywać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy między spółką a potencjalnym klientem, Grupa Conseq przechowuje dane osobowe potencjalnego klienta tak długo, jak jest to wymagane przepisami prawa. 

Jeżeli Grupa Conseq przetwarza dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarza je przez okres, na który zgoda została udzielona lub do momentu wycofania niniejszej zgody.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzan

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez jedną ze spółek należących do Grupy Conseq jest dalej określana jako „podmiot danych”.

Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się w uzasadnionym interesie administratora danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów niniejszego marketingu, a administrator zakończy przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Podmiot danych ma prawo zwrócić się od Grupy Conseq o potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, które go dotyczą. Jeżeli Grupa Conseq przetwarza dane osobowe podmiotu danych, podmiot danych ma prawo dostępu do takich danych osobowych oraz do informacji na temat celu przetwarzania, kategorii dotyczących danych osobowych, odbiorców danych osobowych, planowanego okresu przetwarzania oraz swoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.   

Podmiot danych ma prawo do skorygowania niedokładnych danych osobowych oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Podmiot danych ma również prawo do usunięcia danych osobowych, a mianowicie:

 • jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których były przetwarzane,
 • jeżeli wycofuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innych prawnych powodów do przetwarzania,
 • jeżeli wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania, w przypadku którego nie ma żadnych nadrzędnych prawnych podstaw do przetwarzania,   
 • jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • jeżeli usunięcie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, bądź
 • jeżeli dane osobowe były gromadzone w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego na rzecz dziecka poniżej 13 roku życia. 

Podmiot danych ma również prawo do ograniczenia danych osobowych, a mianowicie:

 • jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres niezbędny do weryfikacji prawidłowości danych osobowych, 
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź   
 • jeżeli wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec uzasadnionych podstaw klienta.

Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, co oznacza prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które przekazał administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz odczytywalnym maszynowo formacie, oraz ma prawo do przekazania niniejszych danych innemu administratorowi, odpowiednio prawo do przekazania takich danych bezpośrednio przez jednego administratora administratorowi drugiemu, o ile jest to technicznie wykonalne.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie odwołać niniejszą zgodę. Legalność przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody jednak nie zostaje naruszona.

Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa. 

Dobrowolność przekazywania danych osobowych

Przekazanie danych osobowych Grupie Conseq jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia Grupie Conseq zawarcie umowy z klientem oraz zapewnienie mu wymaganej usługi. Jeżeli klient zainteresowany jest zawarciem umowy z Grupą Conseq, musi podać dane osobowe, jak wynika to z przepisów prawa.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 01.06.2018.

Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.