Światowe rynki akcji w 2023 roku i perspektywy na 2024 rok

  Światowe rynki akcji w 2023 roku wykazały bardzo silny wzrost. MSCI All Country World, najszerszy globalny indeks akcji, odnotował od początku roku do 20 grudnia, w porównaniu historycznym, znacznie ponadprzeciętny zysk wynoszący 19 procent. Zdecydowanym zwycięzcą w 2023 roku były akcje największych amerykańskich spółek technologicznych, które określane są mianem tzw. grupa Magnificent 7. Index Bloomberg Magnificent 7 zyskał ponad 100 procent!. Z drugiej strony, przegranym 2023 r. były akcje chińskie, których indeks MSCI China odpisał 15 procent. Jeśli chodzi o akcje czeskie, również osiągnęły one ponadstandardowe wyniki, ponieważ indeks PX Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych zyskał 16 procent. Wśród zwycięzców znalazły się też akcje austriackiej grupy bankowej Erste, spółki energetycznej ČEZ i Moneta Money Bank, które zyskały na wartości ponad 20 %. Z drugiej strony, akcje Philip Morris ČR i Colt zakończyły 2023 r. z niewielką stratą.

  Światowe rynki akcji w 2023 roku i perspektywy na 2024 rok Widzę jednocześnie pięć głównych czynników globalnych, które spowodowały niemal 20-procentowy wzrost światowego indeksu giełdowego. Po pierwsze, pomimo spowolnienia tempa światowej gospodarki i znacznie wyższych stóp procentowych, spółki notowane na giełdzie zdołały średnio utrzymać zyski na poziomie mniej więcej z 2022 roku. Po drugie, w 2023 roku obserwowaliśmy bardzo silny globalny proces dezinflacji, czyli proces spadku stóp inflacji w całej gospodarce światowej. Podczas gdy pod koniec 2022 roku średnia globalna stopa inflacji wynosiła 9,0 %, pod koniec 2023 roku była już znacznie niższa i wyniosła 5,5 %. Po trzecie, w obliczu stosunkowo szybkiego spadku inflacji w gospodarce światowej pod koniec 2023 r., nasiliły się oczekiwania inwestorów na obniżki kluczowych stóp procentowych banku centralnego w nadchodzącym okresie, co oczywiście potencjalnie pobudziłoby aktywność gospodarczą. W przypadku amerykańskiego banku centralnego Fed inwestorzy obecnie średnio oczekują, że w horyzoncie jednego roku nastąpi stosunkowo znaczna obniżka podstawowej stopy procentowej fed funds rate o około półtora punktu procentowego. W przypadku Czeskiego Banku Narodowego inwestorzy spodziewają się spadku dwutygodniowej stopy repo aż o trzy punkty procentowe. Po czwarte, warunki monetarne w gospodarce światowej i na globalnych rynkach finansowych w 2023 roku uległy dość znacznemu złagodzeniu. Na przykład średnia rentowność obligacji na świecie do terminu zapadalności spadła o 13 punktów bazowych do 3,60 %. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, średnia marża kredytowa europejskich obligacji korporacyjnych o nie inwestycyjnym ratingu (high-yield) spadła nawet o 150 punktów bazowych do 3,24 %. Wreszcie, po piąte, dynamika globalnej gospodarki w 2023 r. była silnie wspierana przez niezwykle luźną politykę fiskalną, co również przyczyniło się do niewielkiego wzrostu globalnej podaży pieniądza. Na przykład w USA deficyt budżetowy za cały rok 2023 ma wynieść około 8 procent PKB, co jest rzeczywiście wartością bardzo mocno podwyższoną i, nawiasem mówiąc, około dwukrotnością w porównaniu do czeskiego budżetu państwa.
   
  Jeśli chodzi o moje perspektywy inwestycyjne na 2024 r., uważam, że wyniki globalnego indeksu akcji mogą być dodatnie i wynieść w przedziale od 5 do 10 procent. Oznacza to słabsze wyniki akcji w porównaniu z rokiem 2023. Moim zdaniem istnieją jednak mocne przesłanki przemawiające za takim poglądem inwestycyjnym. Po pierwsze, uważam, że globalne rynki akcji są obecnie przewartościowane o około 20-25 %, głównie ze względu na znaczne zawyżenie cen akcji amerykańskich. Przykładowo, największe amerykańskie akcje spółek technologicznych z grupy Magnificent 7 notowane są obecnie przy średnim wskaźniku P/E na poziomie 37x, co moim zdaniem jest wyceną mocno przypominającą bańkę technologiczną z przełomu tysiącleci. Po drugie, globalna dynamika gospodarcza w 2024 r. z dużym prawdopodobieństwem będzie nadal spowalniać, gdyż zgodnie z najnowszą prognozą MFW, globalny PKB wzrośnie o około 3 %, co jest znacznie poniżej długoterminowej średniej. Jednocześnie głównym czynnikiem przyczyniającym się do spowolnienia gospodarczego będą wciąż mocno podwyższone kluczowe stopy procentowe głównych banków centralnych, których maksymalny wpływ na realną gospodarkę zawsze występuje z pewnym opóźnieniem wynoszącym od 12 do 18 miesięcy.
   
  A gdzie widzę w 2024 r. największe możliwości dla akcji? Interesujące są zwłaszcza rynki wschodzące (emerging markets), które notowane są przy średnim wskaźniku P/E na poziomie zaledwie 15x, a w szczególności Europa Środkowa ze średnim wskaźnikiem P/E na poziomie 7x i Chiny ze średnim wskaźnikiem P/E na poziomie 11x. Jednocześnie podobają mi się akcje producentów surowców ze względu na ponownie bardzo atrakcyjne wyceny i moje pozytywne prognozy dotyczące cen rynkowych większości surowców.
   
  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›