Podsumowanie wyników rynków akcji w 2022 roku

    • Komentarz dnia

Niestety, rok 2022 nie był udany dla rynków akcji. Najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World, osłabił się o bardzo istotne 20 %. Jednocześnie był to najgorszy wynik od czasu globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku.

Podsumowanie wyników rynków akcji w 2022 roku

Naszym zdaniem do silnie negatywnych wyników akcji w ubiegłym roku przyczyniło się kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, wyceny akcji na początku ubiegłego roku były bardzo mocno zawyżone w stosunku do ogólnej średniej światowej. Po drugie, światowa gospodarka zmagała się z najwyższą od 40 lat inflacją. Po trzecie, kluczowe banki centralne, na czele z amerykańskim Fedem, zaczęły bardzo energicznie zacieśniać politykę pieniężną, podnosząc podstawowe stopy procentowe. Fed zakończył nawet program luzowania ilościowego (QE). Po czwarte światowa gospodarka zaczęła dość wyraźnie spowalniać, a w 2023 roku wcale niewykluczona jest przynajmniej łagodna recesja. I wreszcie, po piąte, rentowność korporacji giełdowych zaczęła ulegać stagnacji lub nawet niewielkiemu spadkowi, ponieważ stopniowa realizacja scenariusza globalnej stagflacji i znacząco wyższe koszty odsetkowe od kapitału dłużnego zaczęły wywierać silną negatywną presję na zysk netto i zysk na akcję (earnings per share – EPS).

Jednak w ubiegłym roku byliśmy zadowoleni przynajmniej z tego, że w ujęciu względnym akcje wartościowe (value) radziły sobie znacznie lepiej niż akcje wzrostowe (growth). W efekcie globalny indeks akcji wartościowych odpisał stosunkowo skromne 10 %, natomiast globalny indeks akcji wzrostowych odpisał ogromne 29 %. Względna przewaga akcji wartościowych wyniosła zatem bardzo znaczące 19 %.

Głównym przegranym ubiegłego roku były akcje największych amerykańskich spółek technologicznych z indeksu NYSE FANG+, które spadły aż o 40 %. Dodajmy, że najgorzej w tym indeksie radziła sobie Tesla, która spadła o 65 %. Amerykański indeks technologiczny NASDAQ był blisko ze stratą 33 %.

Źródło: Bloomberg

Uważaliśmy, że akcje technologiczne i ogólnie akcje wzrostowe były bardzo mocno przewartościowane na początku ubiegłego roku, kiedy ich premia do akcji wartościowych była na rekordowych poziomach. Jednak wiele z tych firm nie generuje jeszcze żadnych zysków ani przepływów pieniężnych. Są to aktywa o długim terminie zapadalności, których wyceny są znacznie bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych niż wyceny akcji wartościowych. Ponadto okazało się, że oczekiwania co do przyszłej dynamiki fundamentów korporacyjnych tych spółek, takich jak przychody, były rzeczywiście zbyt wysokie i nierealistyczne. Można powiedzieć, że w ciągu 2022 roku ziarno zostało oddzielone od plew i oczekujemy, że ten trend będzie kontynuowany w roku 2023.

Z drugiej strony, jeśli chodzi o porównanie z indeksem globalnym, akcje latynoamerykańskie radziły sobie dobrze, a ich indeks pozostał niezmieniony przez cały rok 2022. Powodem tej wysokiej względnej przewagi nad indeksem globalnym był najprawdopodobniej gwałtowny wzrost cen towarów.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›