Inflacja w światowej gospodarce nie wróci tak łatwo do celu na poziomie 2 %

    • Tydzień na rynkach finansowych

Inflacja w całej gospodarce światowej spadała w ostatnich miesiącach, ale był to spadek głównej stopy inflacji, który wynikał przede wszystkim ze znacznego spadku cen energii. Z tego względu właściwszym podejściem jest monitorowanie fundamentalnej presji inflacyjnej popytu w danej gospodarce poprzez tzw. inflację bazową, która pozbawia inflację zasadniczą zmiennych elementów, takich jak ceny energii i żywności. Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany inflacji bazowej w ujęciu rok do roku w najważniejszych gospodarkach oraz w Czechach. Wyraźnie widać, że tylko Chiny nie mają obecnie problemu z inflacją, a chińska inflacja bazowa osiągnęła w maju zaledwie 0,6 %. Inflacja bazowa we wszystkich analizowanych gospodarkach utrzymuje się jednak powyżej celu inflacyjnego banków centralnych na poziomie 2 %. Tymczasem inflacja jest już problemem w Japonii, gdzie inflacja bazowa osiągnęła w maju poziom 2,6 %. Warto zwrócić uwagę na wyraźny trend wzrostowy od początku ubiegłego roku. W Stanach Zjednoczonych i strefie euro inflacja bazowa wyniosła 5,3 %. Patrząc na krzywe inflacji tych dwóch gospodarek, wyraźnie widać, że proces dezinflacji, czyli spadającej stopy inflacji, jeszcze się właściwie nie rozpoczął. Najgorzej spośród badanych krajów wypadły Czechy, gdzie inflacja bazowa osiągnęła w maju poziom 10,3 %, w porównaniu do szczytowego poziomu 14,0 % w październiku ubiegłego roku. Jeśli ceny energii ponownie wzrosłyby w nadchodzącym okresie, czego nie można obecnie wykluczyć, inflacja zasadnicza miałaby stosunkowo silną tendencję do ponownego przyspieszenia w całej gospodarce światowej. Bankierzy centralni są więc obecnie w pewnym stopniu osaczeni. Prawdopodobnie będą musieli jeszcze bardziej podnieść podstawowe stopy procentowe ze względu na utrzymującą się wysoką inflację, co oczywiście będzie miało negatywny wpływ na dynamikę wzrostu gospodarczego i może również przynieść dalsze problemy w zakresie stabilności finansowej, co było już wyraźnie widoczne w marcu tego roku, głównie w związku z kryzysem bankowym w USA. Przygotujmy się zatem na to, że inflacja w całej gospodarce światowej nie powróci łatwo do celu inflacyjnego 2 % i raczej ustabilizuje się znacznie powyżej 5 % w średnim okresie.

Inflacja w światowej gospodarce nie wróci tak łatwo do celu na poziomie 2 %

Amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs opublikował ciekawy wykres przedstawiający globalne wyceny akcji w ujęciu regionalnym. Porównuje on w szczególności bieżącą wycenę forward P/E z 20-letnią średnią. Pod tym względem akcje amerykańskie osiągają obecnie najgorsze wyniki, z obecnym wskaźnikiem P/E na poziomie około 19,4, podczas gdy historyczna średnia wynosi około 16. Znacznie lepiej prezentują się rynki wschodzące (emerging markets - EM), dla których wskaźnik P/E wynosi 12, co stanowi obecnie około 75 percentyla i tylko nieznacznie przewyższa długoterminową średnią.Jeśli chodzi o wydarzenia na rynkach finansowych w minionym tygodniu, akcje radziły sobie dobrze, a najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World Index, zyskał 2,0 %. Z drugiej strony obligacje nie radziły sobie zbyt dobrze, a ich najszerszy globalny indeks, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, spadł o 0,3 %.Podsumowując sytuację na rynkach finansowych w pierwszej połowie roku, akcje radziły sobie bardzo dobrze, a najszerszy globalny indeks akcji MSCI All Country World zyskał w pierwszych sześciu miesiącach tego roku ponad 13 %. Obligacje według najszerszego globalnego indeksu obligacji, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, zyskały jedynie bardzo skromny 1 %. Jeśli chodzi o czeskie obligacje rządowe, ich indeks zyskał ponadstandardowe 6 % w pierwszej połowie roku. Z drugiej strony, surowce nie wypadły najlepiej, a Bloomberg Commodity zanotował znaczny spadek o 10 %.Jeśli przyjrzymy się bliżej głównym monitorowanym indeksom giełdowym, wyraźnym zwycięzcą pierwszej połowy roku były największe amerykańskie tytuły technologiczne, których indeks NYSE FANG+ odnotował trudny do uwierzenia wzrost o 74 %. Następnie szeroki amerykański indeks technologiczny NASDAQ zyskał 32 %. Z kolei chińskie akcje wypadły słabo, będąc jedynym analizowanym rynkiem, który odnotował stratę. Indeks MSCI China stracił 6 % w pierwszej połowie roku.Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›