Akcje znakomite, obligacje wyraźnie gorsze

    • Tydzień na rynkach finansowych

Gdybyśmy mieli ocenić rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych w ciągu pierwszego półrocza, doszlibyśmy do następujących wniosków:

  1. Według indeksu MSCI All Country World, rynki akcji odnotowały znacznie ponadstandardową aprecjację na poziomie 10,3%. Dwiema podstawowymi przyczynami tego bardzo pozytywnego rozwoju był stosunkowo korzystny rozwój gospodarki globalnej, której dynamika w pierwszej połowie roku stopniowo przyspieszała, a z drugiej strony szaleństwo wokół wpływu sztucznej inteligencji na inwestorów oraz oczekiwany znaczny wzrost produktywności gospodarczej w kolejnych latach. Globalne rynki akcji są obecnie nieco zawyżone, a indeks MSCI All Country World notowany jest obecnie na poziomie 21x, czyli 21-krotności rocznych zysków. Ponadto od trzeciego kwartału ubiegłego roku nie zaobserwowaliśmy istotnej korekty na rynku akcji, dlatego uważam, że w przyszłości planowana może być realizacja zysków.
  2. Rynki obligacji nie radziły sobie zbyt dobrze, a globalny indeks obligacji Bloomberg Global-Aggregate odnotował znaczną stratę na poziomie -3,2%. Dwiema podstawowymi przyczynami tego negatywnego rozwoju sytuacji były z jednej strony, w ujęciu globalnym, znacznie utrzymująca się inflacja w porównaniu z oczekiwaniami większości inwestorów z końca ubiegłego roku, a z drugiej strony rekordowe deficyty budżetowe, zwłaszcza w USA, dzięki którym na rynek obligacji trafiły rekordowe wolumeny nowych emisji obligacji.
  3. Indeks czeskich obligacji skarbowych zakończył się na poziomie zbliżonym do zera, przy czym ceny czeskich obligacji skarbowych o dłuższych terminach zapadalności spadły i odwrotnie, tych o krótszych terminach zapadalności wzrosły. Nasza strategia stóp procentowych, lub tym samym długoterminowa strategia inwestycyjna okazała się całkowicie słuszna i na przykład nasz największy fundusz, Conseq Invest Dluhopisový, w pierwszej połowie roku znacznie przekroczył swój benchmark lub indeks porównawczy.
  4. Surowce radziły sobie bardzo dobrze, a światowy indeks surowców Bloomberg Commodity Total Return odnotował bardzo solidny wzrost o 5,1%. Osobiście bardzo lubię surowce z perspektywy długiego horyzontu inwestycyjnego, ze względu na kilka fundamentalnych czynników sekularnych, w tym fakt, że ceny surowców są obecnie najtańsze w porównaniu do globalnych rynków akcji od początku lat 70. XX wieku. Wśród konkretnych surowców bardzo dobrze radziło sobie np. srebro, którego cena w przeliczeniu dolarowym wzrosła o ponad 20%.

Akcje znakomite, obligacje wyraźnie gorsze

W poniedziałek 1 lipca opublikowany został kluczowy wskaźnik ekonomiczny kondycji czeskiego sektora przemysłowego, indeks PMI dla menedżerów zakupów za miesiąc czerwiec. Indeks spadł z 46,1 pkt w maju do 45,3 pkt i nadal znajdował się znacznie poniżej kluczowej 50-punktowej linii oddzielającej ekspansję od spadku. Jeśli chodzi o szczegóły raportu, głównie wnioski praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do poprzednich miesięcy. W czerwcu czeski sektor przemysłowy kontynuował spadek, który w porównaniu z majem pogłębił się jeszcze bardziej. Zmniejszył się wolumen produkcji przemysłowej, spadły nowe zamówienia przemysłowe, co wynikało z bardzo słabej koniunktury popytowej na rynku krajowym i na rynkach eksportowych. W efekcie kontynuowane były zwolnienia pracowników czeskich przedsiębiorstw przemysłowych.
Moim zdaniem kluczowym wnioskiem jest to, że czeski wskaźnik PMI dla przemysłu utrzymuje się poniżej kluczowego progu 50 punktów przez 25 miesięcy z rzędu, a konkretnie od czerwca 2022 r. Czeski sektor przemysłowy pozostaje zatem w stosunkowo głębokiej defensywie, a pogarszające się warunki w czeskim sektorze przemysłowym trwają nieprzerwanie od 25 miesięcy.
W środę opublikowane zostały także globalne indeksy menedżerów zakupów PMI, które są kluczowymi wskaźnikami aktualnej sytuacji i krótkoterminowych perspektyw dla globalnej gospodarki. Globalny złożony indeks PMI spadł z 53,7 do 52,9 pkt i był to pierwszy spadek od października ubiegłego roku. Rozwój ten może wskazywać, że globalna gospodarka osiągnęła już swój szczyt w bieżącym cyklu koniunkturalnym. Ochłodzenie było szczególnie widoczne w usługach, gdzie globalny indeks PMI spadł dość znacząco z 54,0 do 53,1 pkt. Globalny indeks PMI  w przemyśle spadł jedynie nieznacznie z 51,0 do 50,9 pkt.Analizując rozwój wskaźników PMI w kluczowych gospodarkach, oczywiste jest, że w czerwcu nastąpiło pogorszenie w gospodarkach rozwiniętych, USA, strefie euro/Niemczech i Japonii, gdzie złożone wskaźniki PMI generalnie znacząco spadły. Pod tym względem wyraźny jest spadek amerykańskiego indeksu ISM w usługach, który spadł o pięć punktów z 53,8 do 48,8 punktów, co może świadczyć o tym, że kluczowy sektor amerykańskiej gospodarki zaczął osiągać dość znaczące wartości ujemne, chociaż zmiany te nie zostały jeszcze potwierdzone przez inny indeks, PMI dla usług, który wręcz przeciwnie, nieznacznie wzrósł z 54,8 do 55,3 punktów.Kevin Smith, założyciel i dyrektor generalny amerykańskiej firmy inwestycyjnej Crescat Capital, opublikował bardzo interesujący wykres, który wskazuje na pewną paralelę pomiędzy obecnym szaleństwem inwestorów na punkcie sztucznej inteligencji a bańką technologiczną z 2000 roku. Na wykresie widzimy ulubienicę obecnych inwestorów, firmę NVIDIA, oraz ulubienica ówczesnego inwestora, spółkę Cisco. Zastosowany wskaźnik wyceny to stosunek wartości przedsiębiorstwa brutto (EV - Enterprise Value = Kapitalizacja rynkowa + Dług – Gotówka) do amerykańskiego PKB. Jednocześnie obecna wycena firmy NVIDIA według tej metodologii jest w dalszym ciągu znacznie wyższa niż wycena Cisco z 2000 r., co może również stanowić pewną wskazówkę, że obecnie wyceny akcji w USA mogą być pod pewnymi względami jeszcze bardziej zawyżone niż w 2000 r.
Rozwój sytuacji na rynkach finansowych w zeszłym tygodniu był ogólnie bardzo pozytywny. Globalny indeks akcyjny MSCI All Country World zyskał 1,9%, globalny indeks obligacji Bloomberg Global-Aggregate zyskał 0,7%, a globalny indeks surowców Bloomberg Commodity Total Return zyskał 1,6%.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›